Ubuntu 安装新版 NodeJS

Ubuntu发行版中NodeJs版本低的吓人,几乎没法正常使用。当然我们也有很多种方法可以安装NodeJS,但多多少少都有些麻烦,对于我这种懒人来讲,最好能几行命令完事儿。

nver=v10.15.3

# download the binary
wget https://nodejs.org/dist/${nver}/node-${nver}-linux-x64.tar.gz
tar xvf node-${nver}-linux-x64.tar.gz

# install to /usr/local
rm node-${nver}-linux-x64/{*.md,LICENSE}
cp -av node-${nver}-linux-x64/* /usr/local
rm -rf node-${nver}-linux-*
文章作者: 若海; 原文链接: https://www.rehiy.com/post/115/; 转载需声明来自技术写真 - 若海

添加新评论